Dettol Żel Antybakteryjny do rąk 50 ml

Cechy Produktu

  • Usuwa 99,9% bakterii i wirusów
  • Nie wymaga mydła ani wody
  • Bez spłukiwania, nie klei się
  • Testowany dermatologicznie
  • Dostarczany w wygodnej butelce

Opis produktu

Prosty, szybki i sprawdzony żel antybakteryjny do rąk Dettol pomaga chronić przed 99,9% bakterii i wirusów, bez potrzeby stosowania mydła lub wody. Nieklejąca się formuła sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie higieniczne dla osób potrzebujących ochrony w domu, w biurze, w drodze, bez względu na to, gdzie jesteś.

Substancja czynna: Etanol [zaw. 67,45g/100g]

Stosuj wyłącznie produkt nierozcieńczony. Wyciśnij porcję antybakteryjnego żelu wielkości kciuka (ok 3 ml) na swoją dłoń i wcieraj energicznie w ręce przez 60 sekund do czasu, aż ręce staną się suche. Nie ma potrzeby użycia wody

Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.
Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Przechowywać w chłodnym miejscu
Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu. Małe ilości produktu można usnąć do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody.
Wyłącznie do zewnętrznego zastosowania
Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie palić.
Pierwsza pomoc:
Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeżeli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jaj warunki odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania), podawać do picia małe ilości wody. Nie wywoływać wymiotów. Potencjalne skutki uboczne: Oznaki/objawy spowodowane nadmierną ekspozycją: Kontakt z okiem: ból lub podrażnienie, łzawienie, zaczerwienienie.

Product Code: 5900627095524