Dettol Antybakteryjne i Drożdżakobójcze Chusteczki Do Mycia i Dezynfekcji Powierzchni Original 36 szt.

Cechy Produktu

  • Antybakteryjne i drożdżakobójcze
  • Bez wybielaczy
  • Bezpieczne do użycia na powierzchniach mających kontakt z żywnością

Opis produktu

Antybakteryjne i drożdżakobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością.
Odpowiednie do: desek do krojenia, krzesełek dziecięcych, mat do przewijania, lodówek, koszy na śmieci, zlewów kuchennych, wanien i zaworów, desek sedesowych. Bez wybielaczy.
Zabijają 99,9%bakterii.

Substancja czynna: Alkil (C 12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,40g/100g produktu.
Składniki: substancja dezynfekująca, kompozycja zapachowa. www.rbeuroinfo.com.

1. Otwórz pokrywkę zabezpieczającą i wyciągnij chusteczkę.
2. Przetrzyj powierzchnię dla uzyskania higienicznej czystości, a następnie wyrzuć chusteczkę.
3. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. W celu usunięcia bakterii pozostaw powierzchnie niespłukane przez 5 min, w celu usunięcia drożdży przez 15 min.
4. Aby uniknąć wysychania chusteczek szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu.
NIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO!
Nie wyrzucać do toalety. Nie stosować do: powierzchni porowatych, dywanów, tapicerki, tkanin.

Chronić przed dziećmi.
Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez kilka minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Potencjalne ostre skutki uboczne: Kontakt z okiem: Może powodować podrażnienie przy bezpośrednim kontakcie z oczami. Produkt przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
Uwaga: opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu. Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. Nie wyrzucać zużytych chusteczek do kanalizacji.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Product Code: 5900627074321